Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v B2B vzťahoch spoločnosti LanSbrough Europe, s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú poskytovanie služieb a zmluvné vzťahy pri poskytovaní služieb spoločnosťou Lansbrough Europe, s.r.o. a objednávateľom služieb, ktorý je podnikateľským subjektom – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok a každej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou Lansbrough Europe, s.r.o. a objednávateľom (právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom) uzatvorenej pred účinnosťou týchto obchodných podmienok v prípade, ak sa na tom v zmysle príslušných ustanovení týchto obchodných podmienok spoločnosť Lansbrough Europe, s.r.o. a objednávateľ dohodnú.
 1. Na účely týchto obchodných podmienok ako aj ich príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmenu a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú na základe týchto obchodných podmienok alebo ktoré sa spravujú ustanoveniami týchto obchodných podmienok, sa nasledujúce pojmy vykladajú takto:
 1. Pôsobnosť obchodných podmienok: Tieto obchodné podmienky platia pre poskytovanie Služieb Poskytovateľom pre Objednávateľov prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 2 týchto obchodných podmienok, a v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ak nie je v individuálnom prípade medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 1. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Poskytovateľ umožňuje každému Objednávateľovi alebo tretej osobe dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému Objednávateľovi alebo tretej osobe jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojej webovej stránke le-slovakia.sk/b2b-obchodne-podmienky.
 1. Kontaktnými údajmi Poskytovateľa na účely podania akéhokoľvek podnetu súvisiaceho so Zmluvou alebo poskytovaním Služieb Poskytovateľom sú: Lansbrough Europe, s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, e-mail: ucto@le-slovakia.sk, alebo iný e-mail, v rámci ktorého komunikuje v zmysle Zmluvy Poskytovateľ s Objednávateľom.
 2. Na účely akceptácie týchto obchodných podmienok ako súčasti zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom) uzatvorených pred účinnosťou týchto obchodných podmienok je potrebné, aby Poskytovateľ doručil Objednávateľovi znenie týchto obchodných podmienok pred nadobudnutím ich účinnosti a umožnil mu, prostredníctvom lehoty v trvaní minimálne 10 dní, aby dostatočne sa so znením týchto obchodných podmienok oboznámil. Po oboznámení sa so znením týchto obchodných podmienok je Objednávateľ povinný vyjadriť súhlas so znením týchto obchodných podmienok. Vyjadrením súhlasu Objednávateľa so znením týchto obchodných podmienok sa tieto obchodné podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pred účinnosťou týchto obchodných podmienok. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti týchto obchodných podmienok nevyjadrí (t. j. nedoručí Poskytovateľovi nesúhlas alebo pripomienky k zneniu týchto obchodných podmienok) platí, že so znením týchto obchodných podmienok a so skutočnosťou, že sa stávajú súčasťou uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb, súhlasí. V prípade, ak Objednávateľ najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti týchto obchodných podmienok doručí Poskytovateľovi nesúhlas alebo pripomienky k zneniu týchto obchodných podmienok, Poskytovateľ je oprávnený neuzatvoriť s Objednávateľom zmluvu o poskytovaní služieb alebo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

II. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM

 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľom nasledujúce služby v oblasti účtovnej evidencie a tým súvisiacich činností:

III. VZNIK ZMLUVY

 1. V prípade, ak má Objednávateľ záujem o poskytovanie niektorých Služieb (alebo o kombináciu Služieb) od Poskytovateľa, je oprávnený si u Poskytovateľa Služby objednať.

 2. Objednávateľ je oprávnený si u Poskytovateľa objednať Služby prostredníctvom:
 1. K tomu, aby vznikla Zmluva je potrebné, aby sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli na podstatných náležitostiach Zmluvy, ktorými sú:
 1. Uzatvorením Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok Objednávateľ vyhlasuje, že:
 1. V prípade, ak Objednávateľa nesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami alebo nespĺňa podmienky na uzatvorenie Zmluvy uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, nie je oprávnený uzatvoriť Zmluvu a je povinný si s Poskytovateľom vymieniť osobitné zmluvné podmienky.
 1. Po vzniku Zmluvy je Poskytovateľ povinný poskytovať Objednávateľovi tie Služby špecifikované v čl. 2 týchto obchodných podmienok, ktoré si Objednávateľ objednal a Objednávateľ má právny nárok na poskytnutie týchto Služieb od Poskytovateľa.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre Objednávateľa a na jeho účet vyvíjať všetky činnosti, ktoré sú nevyhnuté k riadnemu poskytnutiu Služieb, ktoré si Objednávateľ objednal a tieto činnosti bude vykonávať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa a uskutočňovať ich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, na nich nadväzujúcimi predpismi ústredných štátnych orgánov, daňových orgánov a správcov dane a v plnej miere v zhode s pokynmi Objednávateľa.
 1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služieb postupovať v súlade so záujmami a pokynmi Objednávateľa.
 1. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť vykonať činnosť na základe pokynu Objednávateľa, ak by táto činnosť bola v rozpore so záujmami Objednávateľa a jej uskutočnením by došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, na nich nadväzujúcich predpisov ústredných štátnych orgánov, daňových orgánov a správcov dane, prípadne iných usmernení a predpisov. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ aj napriek poučeniu Poskytovateľom trvá na tom, aby Poskytovateľ postupoval podľa jeho pokynu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 1. Objednávateľ je povinný udeľovať Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou pokyny, ktoré sú nevyhnuté pre poskytovanie Služieb Poskytovateľom.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v súlade so svojimi požiadavkami a pokynmi týkajúcimi sa poskytovania Služieb Poskytovateľom doručí Poskytovateľovi všetky potrebné doklady a poskytne všetky nevyhnutné a potrebné informácie na to, aby mohol Poskytovateľ riadne poskytovať Služby. Objednávateľ je povinný doručovať doklady a iné dokumenty potrebné k riadnemu poskytovaniu Služieb Poskytovateľom prostredníctvom komunikačného rozhrania na webovej stránke Poskytovateľa http://ulozisko.le-slovakia.sk/company/login, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Za vyššie uvedeným účelom vytvorí Poskytovateľ Objednávateľovi na webovej stránke konto a doručí mu prihlasovacie meno a heslo.
 1. Objednávateľ je povinný odovzdávať dokumenty a doklady podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, ako aj všetky informácie potrebné k poskytovaniu Služieb (najmä na spracovanie účtovníctva a plnenia povinnosti v oblasti dane z pridanej hodnoty) a na požiadanie aj všetky dodatočné doklady, ktorých poskytnutie je potrebné na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi včas tak, aby bol Poskytovateľ schopný dodržať všetky príslušné lehoty ustanovené príslušnými právnymi predpismi na riadne poskytovanie Služieb, obvykle ich odovzdávať do 10. dňa po skončení príslušného mesiaca, pokiaľ z povahy veci nevyplýva, že ich má zaobstarať Poskytovateľ sám.
 1. Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný oznámiť Poskytovateľovi meno a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v jeho mene komunikovať s Poskytovateľom pri poskytovaní Služieb (v rozsahu tel. č. a e-mailová adresa).
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že je nezastupiteľný pri vyhotovovaní prvotných účtovných dokladov ako sú faktúry a ich súčasti, príjmové a výdajové pokladničné doklady, vedenie knihy jázd a vyúčtovanie služobných ciest, vedenie personálnej evidencie, styk s bankou, zdravotnou a sociálnou poisťovňou a príslušným úradom práce a pri uzatváraní akýchkoľvek záväzkových vzťahov a zmlúv rôznych druhov, ktoré je povinný za účelom riadneho poskytovania Služieb doručiť Poskytovateľovi.
 1. V prípade potreby a ak o to Objednávateľ Poskytovateľa výslovne požiada, je Poskytovateľ oprávnený vyhotoviť, upraviť alebo doplniť doklady špecifikované v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy v mene Objednávateľa, vždy výhradne na základe plnomocenstva udeleného Objednávateľom Poskytovateľovi.
 1. Objednávateľ je povinný za Služby poskytnuté podľa Zmluvy riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v zmysle čl. VII. týchto obchodných podmienok.

VI. MLČANLIVOSŤ

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie poskytnuté pri plnení predmetu Zmluvy, t. j. pri poskytovaní Služieb sú považované za dôverné. Za dôverné informácie sa v zmysle týchto obchodných podmienok považujú všetky informácie, okrem tých, ktoré sú ktoroukoľvek zo Zmluvných strán označené ako bežné informácie. Dôverné informácie sú najmä informácie týkajúce sa obchodnej činnosti Objednávateľa a postupov Poskytovateľa pri poskytovaní Služieb,  vrátane informácií, ktoré boli, sú alebo budú získané priamo či nepriamo druhou Zmluvnou stranou v súvislosti s realizáciou Zmluvy, buď v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme, ako aj informácie týkajúce sa vypracovanej a odovzdanej dokumentácie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Dôverné informácie“).
 1. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ibaže by zo Zmluvy, týchto obchodných podmienok alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov ustanovených v čl. IX. týchto obchodných podmienok.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok sa nepovažuje:

VII. ODPLATA A ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Zmluvné strany sa pri uzatváraní Zmluvy dohodnú na výške odplaty za kalendárny mesiac a / alebo za príslušný štvrťrok a / alebo odplaty za poskytnuté služby za iné časové obdobie, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi uhrádzať mesačne alebo v tom, resp. nasledujúcom mesiaci, kedy boli Služby poskytované. Výšku odplaty si Zmluvné strany dohodnú v cenovej ponuke, ktorú doručí Poskytovateľ Objednávateľovi a v jej schválení Objednávateľom, v súlade s čl. III. týchto obchodných podmienok.
 1. Objednávateľ je povinný uhrádzať Poskytovateľovi odplatu za poskytované Služby v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy mesačne, na základe vystavenej faktúry (daňového dokladu) do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Poskytovateľ podľa pokynov Objednávateľa vyhotoví pri poskytovaní Služieb pre Objednávateľa aj ročnú závierku, zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť Poskytovateľovi odplatu za vyhotovenie ročnej závierky osobitne vo výške stanovenej dohodou Zmluvných strán do 14 dní odo dňa doručenia faktúry (daňového dokladu) Objednávateľovi za vyhotovenie ročnej závierky. Toto ustanovenie sa vzťahuje obdobne aj na iné jednorazové Služby, ak sa na ich poskytovaní Zmluvné strany dohodnú.
 1. V prípade, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov ustanovených v článku IX. tejto Zmluvy v priebehu trvania kalendárneho mesiaca, prináleží Poskytovateľovi odplata za tento mesiac v pomernej výške podľa počtu dní, počas ktorých Zmluva v poslednom mesiaci jej trvania trvala.
 1. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi odplatu za Služby v termíne splatnosti stanovenej v príslušnej faktúre doručenej Objednávateľovi, má Poskytovateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania za každý deň omeškania Objednávateľa s úhradou odplaty za poskytnuté Služby vo výške stanovenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, počnúc prvým dňom omeškania až do zaplatenia odplaty Objednávateľom.
 1. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí odplatu za poskytnuté Služby ani do 30 dní odo dňa termínu splatnosti odplaty stanoveného na príslušnej faktúre, je Poskytovateľ oprávnený poslať Objednávateľovi upomienku, za doručenie ktorej je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi poplatok – zmluvnú pokutu a to nasledovne: za poslanie prvej upomienky fixne vo výške 5 Euro, za poslanie druhej upomienky fixne vo výške 10 Euro (po uplynutí 10 dní od prvej upomienky) a za poslanie tretej upomienky fixne vo výške 15 Euro (po uplynutí 5 dní od druhej upomienky). Poplatok – zmluvnú pokutu za doručenie upomienky je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi do 7 dní odo dňa doručenia upomienky. Na základe poslanej upomienky môže Poskytovateľ požiadať o stretnutie alebo uskutočnenie rokovania s Objednávateľom a dohodnúť sa na nastavení individuálneho splátkového kalendára.
 1. Ak Objednávateľ ani v náhradnom termíne splatnosti odplaty za poskytnuté Služby dohodnutého podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy neuhradí odplatu Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, v súlade s čl. IX. týchto obchodných podmienok, odstúpiť.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za Služby bude každý rok, v priebehu mesiacov júl a august prehodnocovaná na základe priemernej inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vykázanej štatistickým úradom Slovenskej republiky a v zmysle uvedeného prehodnotenia upravená v aktuálnom cenníku Poskytovateľa, ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú Zmluvné strany inak.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní Služieb.
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že poverením vedenia svojho účtovníctva inou právnickou osobou – Poskytovateľom sa podľa § 5 Zákona o účtovníctve ako účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva v súlade s príslušnými právnymi predpismi voči príslušným kontrolným orgánom.
 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu a ušlý zisk spôsobený porušením jeho povinností podľa týchto obchodných podmienok, najmä za sankcie, penále alebo úroky z omeškania uložené Objednávateľovi zo strany príslušných kontrolných a dozorných orgánov (finančnej správy SR, daňových úradov a iných štátnych alebo samosprávnych inštitúcií) výlučne v prípade, ak príde k ich vzniku v dôsledku oneskoreného alebo chybného podania daňových priznaní, kontrolných výkazov DPH a iných podkladov, ktoré je Objednávateľ povinný príslušným orgánom verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov poskytovať, a to za predpokladu, ak bolo omeškanie alebo chyba spôsobená výlučne Poskytovateľom.
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy v prípade, ak si Objednávateľ nesplní povinnosti podľa čl. V. týchto obchodných podmienok, a to čo i len čiastočne. V prípade, ak v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností Objednávateľom vznikne škoda Poskytovateľovi, je Objednávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá porušením týchto povinností Poskytovateľovi vznikne, ako aj nahradiť všetky účelne vynaložené náklady, ktoré Poskytovateľ musel na plnenie Zmluvy vynaložiť neodôvodnene v dôsledku porušenia vyššie špecifikovaných povinností Objednávateľa.

IX. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 1. Zmluva, uzatvorená podľa čl. III. týchto obchodných podmienok, sa uzatvára na dobu neurčitú.
 1. Zmluvu je možné ukončiť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. V prípade výpovede podanej ktoroukoľvek Zmluvnou stranou sa Zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty ustanovenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľom sa Zmluva skončí okamihom doručenia odstúpenia od Zmluvy Objednávateľovi podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy.

X. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM AKO PREVÁDZKOVATEĽOM

 1. Pri poskytovaní Služieb Poskytovateľom na základe Zmluvy prichádza k spracúvaniu osobných údajov Objednávateľa (v prípade, ak je fyzickou osobou – podnikateľom) alebo kontaktných osôb a zástupcov Objednávateľa (v prípade, ak je právnickou osobou) Poskytovateľom v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)
 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa ustanovení Nariadenia a ostatných príslušných predpisov o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom v postavení prevádzkovateľa sú zverejnené tu.

XI. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM AKO SPROSTREDKOVATEĽOM

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri poskytovaní Služieb na základe Zmluvy prichádza aj k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb Poskytovateľom ako sprostredkovateľom v mene Objednávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení čl. 4 Nariadenia.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa Zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku týchto obchodných podmienok v súlade s čl. 28 Nariadenia riadi týmto článkom X. obchodných podmienok, ktorý sa na účely spracúvania osobných údajov Poskytovateľom v mene Objednávateľa pri poskytovaní Služieb považuje za zmluvu o poverení so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 28 Nariadenia (ďalej aj ako „Sprostredkovateľská zmluva“), ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak.
 1. Objednávateľ týmto poveruje Poskytovateľa so spracúvaním osobných údajov v mene Objednávateľa, ku ktorému dochádza pri plnení Zmluvy za nasledujúcich podmienok:
 1. V prípade, ak nastane zmena skutočností špecifikovaných v predchádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, sú Zmluvné strany povinné si bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, vzájomne oznámiť zmenu týchto skutočností a v zmysle zistených zmien individuálne upraviť znenie tohto článku Zmluvy.
 1. Zmluvné strany sú povinné pri plnení svojich povinností pri spracúvaní osobných údajov vyplývajúcich z tejto Sprostredkovateľskej zmluvy dodržiavať ustanovenia Nariadenia, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných predpisov o ochrane osobných údajov (ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Objednávateľa udelených písomne alebo elektronicky, ak sú v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej len „pokyny“) a touto Zmluvou. Objednávateľ je oprávnený udelené pokyny zmeniť alebo zrušiť. Zmena alebo zrušenie pokynov podľa predchádzajúcej vety nadobudne voči Poskytovateľovi účinnosť po uplynutí 5 dní od doručenia oznámenia o takejto zmene alebo zrušení pokynov Objednávateľa. Za pokyny udelené Objednávateľom pri uzatváraní tejto Sprostredkovateľskej zmluvy sa považujú príslušné ustanovenia Zmluvy upravujúce povinnosti Poskytovateľa pri poskytovaní Služieb.
 1. V prípade pochybností Poskytovateľa o pokynoch Objednávateľa pri spracúvaní osobných údajov je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa o pochybnostiach a požiadať o doplnenie alebo spresnenie pokynov, resp. dohodnúť sa s Objednávateľom na ďalšom postupe. Objednávateľ je povinný doplniť, spresniť svoje pokyny a / alebo dohodnúť sa s Poskytovateľom na ďalšom postupe, a to do 2 dní odo dňa informovania Poskytovateľom o pochybnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo pokynov Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje pokyny nedoplní, nespresní a / alebo sa nedohodne s Poskytovateľom na ďalšom postupe, je Poskytovateľ oprávnený interpretovať pokyny Objednávateľa podľa svojho najlepšieho vedomia.
 1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o spracúvaní osobných údajov a o osobných údajoch, ktoré v mene Objednávateľa spracúva, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení spracúvania osobných údajov, resp. po zániku Sprostredkovateľskej zmluvy. Poskytovateľ zabezpečí, aby prístup k spracúvaným osobným údajom mali výlučne osoby, ktoré nevyhnutne potrebujú prístup k osobných údajom pre plnenie povinností Poskytovateľa, na ktoré boli poverené (napr. zamestnanci Poskytovateľa v postavení oprávnených osôb v zmysle čl. 32 ods. 4. Nariadenia) alebo na plnenie tejto Sprostredkovateľskej zmluvy. Poskytovateľ zaviaže osoby poverené spracúvaním osobných údajov, že zachovajú mlčanlivosť o spracúvaní osobných údajov a osobných údajoch, ktoré spracúvajú v mene Objednávateľa, a to aj po skončení ich
 1. Poskytovateľ je povinný s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Poskytovateľovi informovať / upozorniť Objednávateľa:
 1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať prenos osobných údajov v rámci Európskej únie. Poskytovateľ je oprávnený preniesť osobné údaje do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) alebo medzinárodnej organizácii len na základe prechádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
 1. Poskytovateľ so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb v zmysle čl. 32 Nariadenia prijíma nasledujúce minimálne technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti spracúvania osobných údajov primeranú tomuto riziku:
 1. V prípade, ak Poskytovateľ zamýšľa zmeniť prijaté bezpečnostné opatrenia špecifikované v prechádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok počas platnosti tejto Sprostredkovateľskej zmluvy, je povinný každú takúto zmenu oznámiť Objednávateľovi vopred a prijať také nové bezpečnostné opatrenia, ktoré poskytujú minimálne takú úroveň ochrany osobných údajov, ako poskytujú pôvodne prijaté bezpečnostné opatrenia.
 1. Poskytovateľ je oprávnený zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa do spracúvania osobných údajov v mene Objednávateľa iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu (vrátane elektronickej formy) Objednávateľa. Uzatvorením tejto Zmluvy Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so zapojením ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov v jeho mene, ktorí na základe uzatvorených obchodno-právnych zmlúv poskytujú Poskytovateľovi svoje Služby v čase uzatvorenia tejto Sprostredkovateľskej zmluvy. V prípade, ak o to Objednávateľ pri uzatváraní tejto Sprostredkovateľskej zmluvy požiada, poskytne mu Poskytovateľ zoznam ďalších sprostredkovateľov, ktorých plánuje do spracúvania osobných údajov v mene Objednávateľa zapojiť. V prípade, ak si Objednávateľ zoznam ďalších sprostredkovateľov podľa predchádzajúcej vety nevyžiada, platí že udelil súhlas so zapojením všetkých ďalších sprostredkovateľov, ktorí ku dňu uzatvorenia tejto Sprostredkovateľskej zmluvy poskytujú Poskytovateľovi svoje služby. V prípade, ak Objednávateľ zoznam ďalších sprostredkovateľov pri uzatváraní Sprostredkovateľskej zmluvy vyžiada, platí, že udelil súhlas so zapojením tých ďalších sprostredkovateľov, voči ktorým nevznesie do dňa uzatvorenia tejto Sprostredkovateľskej zmluvy námietky.
 1. V prípade, ak má Poskytovateľ záujem zapojiť do spracúvania osobných údajov nového ďalšieho sprostredkovateľa alebo ak chce zmeniť ďalšieho sprostredkovateľa počas trvania tejto Sprostredkovateľskej zmluvy, je o tom povinný informovať Objednávateľa vopred. Ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia zámeru Poskytovateľa zapojiť do spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu obchodných podmienok ďalšieho sprostredkovateľa alebo zmeniť už zapojeného ďalšieho sprostredkovateľa nevyjadrí, platí, že Objednávateľ nemá voči zapojeniu ďalšieho sprostredkovateľa námietky a udelil súhlas s jeho zapojením do spracúvania podľa Sprostredkovateľskej zmluvy.
 1. Poskytovateľ je po zániku Sprostredkovateľskej zmluvy a ukončení spracúvania osobných údajov v mene Objednávateľa povinný, na základe rozhodnutia Objednávateľa doručeného Poskytovateľovi, všetky osobné údaje, ktoré v mene Objednávateľa spracúval, vymazať (zničiť) alebo vrátiť Objednávateľovi a vymazať (zničiť) všetky existujúce kópie, ak príslušné právne predpisy alebo Predpisy o ochrane osobných údajov nepožadujú uchovanie týchto osobných údajov. O vymazaní (zničení) alebo vrátení osobných údajov Objednávateľovi po zániku Sprostredkovateľskej zmluvy v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu obchodných podmienok vydá Poskytovateľ potvrdenie, bez zbytočného odkladu po ukončení Sprostredkovateľskej zmluvy a vymazaní (zničení) alebo vrátení osobných údajov Objednávateľovi.
 1. Poskytovateľ umožní Objednávateľovi vykonať kontrolu spracúvania osobných údajov v mene Objednávateľa podľa tejto Sprostredkovateľskej zmluvy za účelom overenia, či Poskytovateľ plní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy za nasledujúcich podmienok:
 1. Táto Sprostredkovateľská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uzatvorenia Zmluvy v zmysle čl. III. týchto obchodných podmienok alebo vyjadrením súhlasu Objednávateľom s jej znením akoukoľvek vhodnou formou, z ktorej je zrejmá vôľa Objednávateľa túto Sprostredkovateľskú zmluvu v znení tohto článku obchodných podmienok uzavrieť (napr. v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú, že si svoj zmluvný vzťah upravia v individuálnom prípade odlišne oproti ustanoveniam obchodných podmienok).
 1. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Sprostredkovateľskej zmluvy stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým ovplyvnená platnosť, účinnosť a / alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Sprostredkovateľskej zmluvy (tohto článku obchodných podmienok), pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi z povahy takéhoto ustanovenia.

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby, ktoré v zmysle Zmluvy a podľa týchto obchodných podmienok poskytuje Objednávateľom, budú poskytnuté tak, ako je ustanovené v týchto obchodných podmienkach a budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a Zmluvou.
 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovanej Služby po dobu jej poskytovania Objednávateľovi.
 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady (ďalej ako „reklamácia“) na kvalitu poskytnutej Služby (t. j. v prípade, ak Poskytovateľ neposkytol Objednávateľovi objednanú Služby tak, ako je to ustanovené v týchto obchodných podmienkach).
 1. Reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 428 Obchodného zákonníka mohol zistiť.
 1. Reklamáciu môže Objednávateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy Poskytovateľa uvedené v čl. I. obchodných podmienok.
 1. V reklamácii Objednávateľ názov Služby, dátum jej poskytnutia, svoje identifikačné údaje a odôvodnené dôvody, na základe ktorých reklamuje Službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva nekvalitné poskytnutie Služby a iné odôvodnené dôvody na podporu svojich tvrdení.
 1. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia. Na ďalší postup Poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Písomnosti a oznámenia doručované v súvislosti so Zmluvou poštou sa považujú za doručené v tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zásielka odovzdaná na poštovú prepravu. Písomnosti doručované osobne alebo kuriérskou poštou sa považujú za doručené okamihom ich prevzatia alebo odoprenia prevzatia. Písomnosti a oznámenia doručované Elektronickou správou sa považujú za prijaté v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola Elektronická správa odoslaná.
 1. Poskytovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne aktualizovať a / alebo ich doplniť. Aktualizácie alebo doplnenia týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa alebo v deň, ktorý je uvedený v aktualizovaných a / alebo doplnených obchodných podmienkach ako deň účinnosti. Poskytovateľ oznámi aktualizáciu a / alebo doplnenie obchodných podmienok Objednávateľom, s ktorými má uzatvorenú Zmluvu vopred. V prípade, ak Objednávatelia nesúhlasia s aktualizovaným a / alebo doplneným znení obchodných podmienok, sú oprávnení od Zmluvy písomným (vrátane elektronickej formy) oznámením doručeným Poskytovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti aktualizovaných a / alebo doplnených obchodných podmienok odstúpiť.
 1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021